آفتابی
استاندارد
مهتابی

پنل 12 وات بک لایت مدل رها DOB

105,000 تومان
آفتابی
استاندارد
مهتابی

پنل 12 وات بک لایت مدل سنا دور شیشه ای DOB

110,000 تومان
آفتابی
استاندارد
مهتابی

پنل 18 وات بک لایت مدل رها

150,000 تومان
آفتابی
استاندارد
مهتابی

پنل 18 وات بک لایت مدل سنا دور شیشه ای

160,000 تومان
آفتابی
استاندارد
مهتابی

پنل 30 وات COB

535,000 تومان
آفتابی
استاندارد
مهتابی

پنل 30 وات بک لایت مدل رها DOB

295,000 تومان
آفتابی
استاندارد
مهتابی

پنل 7 وات بک لایت مدل رها DOB

38,000 تومان
آفتابی
استاندارد
مهتابی

پنل 7 وات بک لایت مدل سنا دور شیشه ای DOB

45,000 تومان
آفتابی
استاندارد
مهتابی

پنل 7 وات بک لایت مدل سهند DOB بدون هیت سینک

25,000 تومان
آفتابی
استاندارد
مهتابی

پنل 9 وات بک لایت مدل رها DOB

50,000 تومان
آفتابی
استاندارد
مهتابی

پنل 9 وات بک لایت مدل سنا DOB دور شیشه ای

55,000 تومان