آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻣﻬﺮ ﺗﺠﺎرت ﭘﻮﯾﺎ (ﺗﯿﺎم)

ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻬﺮﺗﺠﺎرت ﭘﻮﯾﺎ ﺗﯿﺎم ﺑـﺎ ﺑﺮﻧـﺪ ﺗـﺮك اﻟﮑﺘﺮﯾـﮏ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﻨﻨـﺪه ﭘﯿﺸـﺮو در ﺻﻨﻌﺖ روﺷﻨﺎﯾﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿـﮏ و ﺑـﺎ ﺣـﺪود 14 ﺳـﺎل ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ و ﺑـﺎدر اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ زﻣﯿﻨـﯽ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ 3000 ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﺎﻟﻦ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ، اﻧﺒـﺎر ، واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ واﺣـﺪ ﮐﻨﺘـﺮل ﮐﯿﻔﯿـﺖ ، آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎه و اداري ﺳـﺎﻟﻦ ﻣﻮﻧﺘـﺎژ ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪﺳــﺒﺪ ﮔﺴــﺘﺮده اي از ﻣﺤﺼــﻮﻻت روﺷــﻨﺎﯾﯽ اﻋــﻢ از ﭼﺮاﻏﻬــﺎي ﺳــﻘﻔﯽ و دﯾــﻮاري و ﭼﺮاﻏﻬــﺎي ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪ )ﺳﻨﺴــﻮردار( اﻧــﻮاع ﻗــﺎب ﻫــﺎي ﻣﻬﺘــﺎﺑﯽ و LED ،اﻧــﻮاع ﺟﻌﺒــﻪ ﻣﯿﻨﯿــﺎﺗﻮري ، ﭼﺮاﻏﻬــﺎي واﺗﺮﭘــﺮوف ، اﻧــﻮاع ﭼﺮاﻏﻬــﺎي ﻣﺤﻮﻃــﻪ ، اﻧــﻮاع ﻣﺤﺼــﻮﻻت روﺷــﻨﺎﯾﯽ ﮐــﺎرﺑﺮدي در ﺻــﻨﻌﺖ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن ) ﻣﺴــﮑﻮﻧﯽ ، ﺗﺠــﺎري ، اداري( ﺗﻮﻟﯿــﺪ اﻧــﻮاع ﻻﻣــﭗ ﻫــﺎي LED و ﭘﻨــﻞ ﻫﺎي SMD درﻃﺮح ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺰﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

چرا ترک الکتریک؟

تجربه

افراد متعهد

تخصص

بهترین کیفیت

بهترین فروشگاه آنلاین الکترونیک

ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴــﺎﻧﯽ ﮔــﺮوه ﻣﺘﺸــﮑﻞ از 150 ﻧﻔــﺮ ﺷــﺎﻣﻞ ﮐــﺎرﮔﺮان ﮐــﺎرآزﻣﻮده ، ﺗﮑﻨﺴــﯿﻦ ﻫــﺎي ﻣﺠﺮب ، ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﻣﺘﺨﺼـﺺ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺑـﺎور اﯾـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺟـﺰوه ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ وﺑﺎارزش ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و داراﺋﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
واﺣﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺳـﻌﯽ ﺑـﺮ آن دارد ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻓﯿﻠﺘـﺮ ﮐـﺮدن ﺧﺮوﺟـﯽ ﺧﻄـﻮط ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﺑـﺎ ﺑﺎزرﺳــﯽ ﻣــﺪاوم و ﻣﺴــﺘﻤﺮ از ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿــﺪي ﺷــﺮﮐﺖ ، ﺗﻤــﺎﻣﯽ ﻋﯿــﻮب و ﻧﻘﺼــﺎن ﻫــﺎي ﺧﻄــﻮط ﺗﻮﻟﯿــﺪ را ﭘﻮﺷــﺶ داده ﺗــﺎ ﻫــﯿﭻ ﮔﻮﻧــﻪ ﺟــﻨﺲ ﺑــﯽ ﮐﯿﻔﯿــﺖ و ﻧــﺎﻣﺮﻏﻮﺑﯽ از ﺷــﺮﮐﺖ ﺧــﺎرج ﻧﺸــﺪه و ﺑﺎﻋــﺚ رﻧﺠــﺶ و آزرده ﺧــﺎﻃﺮ ﺷــﺪن ﻣﺼــﺮف ﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﻋﺰﯾــﺰ و ﻧﺎرﺿــﺎﯾﺘﯽ آﻧﺎن ﻧﮕﺮدد.

اخذ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓـﺮوش ﺷـﺮﮐﺖ ﻧﯿـﺰ ﻫﻤـﻪ روزه آﻣـﺎده ﺧـﺪﻣﺖ دﻫـﯽ ﺑـﻪ ﻫﻤﺸـﻬﺮﯾﺎن وﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﮔـﺎراﻧﺘﯽ ﻫـﺎ و ﺗﻌﻬـﺪات ﺷـﺮﮐﺖ در ﻗﺒـﺎل ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﺑﻮده و رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﺰﯾﺰ را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 

واﺣــﺪ ﻓــﺮوش ، اﯾــﻦ واﺣــﺪ ﺑــﺎ دارا ﺑــﻮدن ﭼﻨــﺪﯾﻦ اﻧﺒــﺎر و ﻓﺮوﺷــﮕﺎه در ﺗﻬــﺮان و ﺗﺒﺮﯾــﺰ و ﺑــﺎ ﻫﻤﮑــﺎري ﺑــﺎ ﺑــﯿﺶ از 1500 ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪه و ﻋﺎﻣــﻞ ﻓــﺮوش و ﻓﺮوﺷــﮕﺎه ﻫــﺎي ﻓﻌــﺎل در ﺳﺮاﺳــﺮ ﮐﺸﻮر ، ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ و ﻓﺮوش ﮔﺴﺘﺮده در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻣﻬﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﺷﺮﮐﺖ داراي واﺣـﺪ ﻃﺮاﺣـﯽ ﻗﺎﻟـﺐ ﺳـﺎزي و ﺧـﻂ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻗﺎﻟـﺐ ﺳـﺎزي ) ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﻧـﻮاع ﻗﺎﻟـﺐ ﻫــﺎي ﭘﻼﺳــﺘﯿﮑﯽ ، داﯾﮑﺎﺳــﺖ ، ﺳــﻤﺒﻪ ﻣــﺎﺗﺮﯾﺲ ، ﮐﺸﺸــﯽ ، ( واﺣــﺪ ﺗﺰرﯾــﻖ ﭘﻼﺳــﺘﯿﮏ ، واﺣــﺪ ﺗﺰرﯾــﻖ داﯾﮑﺎﺳــﺖ ، رﯾﺨﺘﮕــﯽ ، ﻓﻠﺰﮐــﺎري ، ﭘــﺮس ﮐــﺎري ، واﺣــﺪ رﻧــﮓ ﮐــﺎري ، اﻟﮑﺘﺮواﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ، واﺣـﺪ آﺑﮑـﺎري ) ﺧﻠـﻊ و وان( واﺣـﺪ ﮐـﺎرﺗﻮن ﺳـﺎزي ،واﺣـﺪ ﻣﻮﻧﺘـﺎژ و ﺑﺴـﺘﻪ ﺑﻨﺪي ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در داﺧﻞ ﺧﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﺮوه ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﻣﻬﺮﺗﺠـﺎرت ﭘﻮﯾـﺎ ﺗﯿـﺎم داراي ﺧﻄـﻮط SMD ، ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑـﺮد ﻣـﺪار ﭼـﺎﭘﯽ PCB، و ﻣﻮﻧﺘﺎژ SMD در داﺧﻞ ﺧﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾـــﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـــﻪ داراي ﻣﺤﺼـــﻮﻻت و ﺧـــﺪﻣﺎت ﺑﺴـــﯿﺎري ﮐـــﺎﻣﻠﯽ ﻣـــﯽ ﺑﺎﺷـــﺪ و ﺗﻤـــﺎﻣﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت داراي ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎﻻ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻي اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻤـﻮاره در ﺻـﺪر اﻫـﺪاف ﺷـﺮﮐﺖ ﺑـﻮده ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺗـﻼش و اﯾﺠـﺎد ﺗﺤـﻮﻻت ﻧــﻮﯾﻦ و ﺧﻼﻗﺎﻧـﻪ ﺑﺘﻮاﻧــﺪ ﻣﺤﺼــﻮﻻﺗﯽ ﺑـﺎ ﮐﯿﻔﯿــﺖ و ﺷﺎﯾﺴــﺘﻪ ﻣﺼـﺮف ﮐﻨﻨــﺪه اﯾﺮاﻧــﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.